ออมรักษ์ ณ ออมสิน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการออม คือกิจกรรมหนูน้อยนักออม เพื่อให้นักเรียน ตระหนักในการใช้จ่าย/ใช้สอยอย่างประหยัดให้กับผู้เรียน เเละใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นคุณค่าและความสำคัญของการออม