สวนของพ่อขอ เป็น อยู่ อย่างพอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ งานเกษตรในชีวิตประจำวัน