ศาสตร์พระราชา บรรณารักษ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและฝึกการเป็นยุวบรรณารักษ์ให้กับนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม