ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการออม การใช้จ่าย/ใช้สอยอย่างประหยัดให้กับผู้เรียน เพื่อให้ตระหนักในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นคุณค่าและความสำคัญของการออม