ฟันเฟือง เครื่องกล บนความพอพียง

การจัดกิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการและแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ กระตุ้นความสนใจให้อยากเรียนรู้พันธุ์ไม้ ประโยชน์/การนำไปใช้ ตลอดถึงเรียนรู้การเก็บรักษาพันธุ์ไม้ในแบบต่างๆ