วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพในการ แข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยบุคลากรมืออาชีพและการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

๑. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม

๒.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๔.ส่งเสริมความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง