ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เดิมชื่อโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนที่ดิน ราชพัสดุ เลขที่ สฎ ๘๔๗ จำนวน ๓๕ ไร่

การก่อตั้ง โรงเรียนก่อตั้งตามนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญสู่อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศโดยการนำเสนอของ นายแคล้ว วิทิพย์รอด ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม.ศ.) มีนักเรียน ๔๕ คน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนวัดนิกรประสาท มีนายอุดม รักษ์จินดา เป็นครูผู้สอนคนแรก และปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งครูใหญ่ ส่วนสถานที่ตั้ง ได้รับการอนุญาตจากนายสวัสดิ์ สุทธินุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ตำบลตะเคียนทอง (ขณะนั้น) ให้ใช้ที่ดินสวนสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน จำนวน ๓๐ ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติม จาก นายวีระ สุวรรณจันทร์ (จากทิศใต้) นางยศ เมืองน้อย (จากทิศเหนือ) นายชิน แพเรือง (จากทิศตะวันออก) นายเขื้อน สุวรรณจันทร์ และ นายย้วน แจ้งอักษร (จากทิศตะวันตก) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและเป็นกลุ่มบุคคลแกนนำในการนำชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินดังกล่าว

พ.ศ.๒๕๑๕ กรมสามัญศึกษา อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล ( ห้องเรียน) บ้านพักครู หลังให้แก่โรงเรียน

พ.ศ.๒๕๑๖ ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนนิกรประสาท มาเรียนให้อาคารเรียนชั่วคราวในสถานที่ปัจจุบัน และปีเดียวกันนี้ราชการ ได้แต่งตั้ง นายผจญ จวนใจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

พ.ศ.๒๕๒๑ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม.)


  • หลังจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

  • ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายภักดี ดำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๑๒ โรงและคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยการสนับสนุน ข้อมูลเพิ่มเติมจาก นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ขณะนั้นได้นำเสนอชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และมีมติยินยอมให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือและยินยอมให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สู่เขตภูมิภาคภาคใต้ตอนบน เพื่อสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภูมิภาค โรงเรียนจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

  • ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ มีมติอนุมัติให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ

  • ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี ว่าที่ ร้อยเอก ภูพยงค์ คงชนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู ๕๘ คน พนักงานราชการ ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๘ คน มีจำนวนนักเรียน ๑,๑๓๒ คน