ฐาน You are what you eat

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำคำศัพท์ที่เรียนรู้เหล่านั้นไปจัดกิจกรรมต่อยอดความรู้ได้ในรูปแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน