ครงงานคุณธรรมสานศาสตร์-ศิลป์ถิ่นพอเพียง

  • จัดกิจกรรมต่างๆหลายรูปแบบ ที่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้สามารถบูรณาการในการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ ตลอดจนสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลกับโรงเรียนเครือข่าย ครอบครัว และสังคม

รูปภาพกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา กดลิงค์ด้านล่าง