เล่นแร่แปรธาตุตามศาสตร์พระราชา

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ดิน หิน แร่ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง