ฐานสืบสานสำเนียงเสียงเสนาะ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยในทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ