ลูกศิลป์ ถิ่นพ่อหลวง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยบูรณากับการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง