กีฬาเพื่อสุขภาพด้วยวิถีพอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบูรณาการกับการฝึกซ้อมกีฬา กรีฑา ตลอดจนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเน้นคุณธรรมความรับผิดชอบ ความอดทน และความมีวินัย ส่งผลให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย จนผู้เรียนสามารพัฒนาทักษะเข้าสู่เวทีการแข่งขันทั้งระดับโรงเรียน ชุมชน จังหวัดและประเทศ